index

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Odore. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op onze website.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Odore behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Odore erkend.
1.4 Odore garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Verwerking van de bestelling vindt plaats zodra de betaling binnen is. De bestelling wordt gemaakt en verpakt en zal meestal binnen 1 a 2 werkdagen verzonden worden via Bpost. Omdat de producten handgemaakt worden kan het zijn dat de levering soms langer duurt. Hierover ontvangt u bericht.

2.2 Bij elke levering zit een factuur bij waarbij opstaat Reeds Betaald mits alle betalingen gebeuren via de online webshop.

3. Prijzen

3.0 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Zichttermijn / Herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) , heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Odore heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan op terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij contact@odore.be. De koper ontvangt dan instructies voor het retourneren van het bestelde. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Odore er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer worden terugbetaald.
4.2 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Odore, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Odore. Odore houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Odore respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6 Product op aanvraag

Odore behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

7. Afbeeldingen en Specificaties;

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.: o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Odore gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7.2 Zonder uitdrukkelijke of schriftelijke toestemming van Odore mogen afbeeldingen of teksten niet gebruikt worden.

8. Overmacht

8.1 Odore is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Odore behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Odore gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Odore bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid

9.0 Odore is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op onze website en de waarschuwingssticker op het gekochte product.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.